Srinath Reddy (Cornell)

Novice of the Year

  • 2010-2011: T-49th

Varsity Team Results

10th Vassar (2011-2012)

Novice Team Results

5th Columbia (2010-2011)

Varsity Speaker Results

8th Vassar (2011-2012)
5th Yale IV (2013-2014)

Novice Speaker Results

3rd Columbia (2010-2011)
5th NYU (2010-2011)