Sarah Balakrishnan (McGill)

Varsity Team Results

8th Yale IV (2012-2013)
5th Worlds (Chennai) (2013-2014)
2nd Carleton University - Ottawa NorthAms (2013-2014)

Novice Team Results

1st Fordham NorthAms (2010-2011)

Varsity Speaker Results

4th Yale IV (2013-2014)
7th Carleton University - Ottawa NorthAms (2013-2014)