Sonic Woytonik (Smith)

Varsity Team Results

6th Boston University (2004-2005)
10th Boston University (2005-2006)
8th University of Chicago (2005-2006)

Novice Team Results

2nd University of Virginia (2004-2005)

Varsity Speaker Results

3rd Boston University (2004-2005)

Novice Speaker Results

1st Boston University (2004-2005)
4th Bates (2004-2005)
6th University of Virginia (2004-2005)
6th University of Chicago (2004-2005)