Yan Vinarskiy (University of Chicago)

Novice Team Results

7th University of Chicago Novice (2012-2013)

Novice Speaker Results

7th University of Chicago Novice (2012-2013)