Sam Saskin (University of Chicago)

Novice Team Results

3rd University of Chicago Novice (2012-2013)
1st Penn (2012-2013)
1st Stanford (2012-2013)

Novice Speaker Results

5th University of Chicago Novice (2012-2013)
6th Penn (2012-2013)
9th Stanford (2012-2013)