Sam Frank (University of Chicago)

Varsity Team Results

12th Stanford (2014-2015)

Novice Team Results

4th Stanford (2012-2013)