Alex Rawitz (Stanford)

Novice Speaker Results

9th University of Chicago (2012-2013)