Brent Schmidt (Western)

Varsity Team Results

12th Carleton University - Ottawa NorthAms (2013-2014)

Varsity Speaker Results

10th Carleton University - Ottawa NorthAms (2013-2014)
10th Yale IV (2015-2016)