Matt Davis (Bates)

Varsity Team Results

7th Swarthmore IV (2015-2016)
3rd Yale IV (2016-2017)
2nd Brandeis IV (2016-2017)

Varsity Speaker Results

7th Yale IV (2016-2017)
4th Brandeis IV (2016-2017)