Ali Syed (University of Chicago)

Novice Team Results

4th Boston University (2016-2017)