Dan Lahav (Tel Aviv)

Varsity Team Results

9th Mexico Worlds IV (2017-2018)

Varsity Speaker Results

1st Mexico Worlds IV (2017-2018)