Ayal Hayut-man (Tel Aviv)

Varsity Team Results

9th Mexico Worlds IV (2017-2018)

Varsity Speaker Results

2nd Mexico Worlds IV (2017-2018)