Katherine Ottenbreit (University of Chicago)

Team of the Year

  • 2017-2018: T-61st

Varsity Team Results

2nd Washington University in St. Louis (2017-2018)

Novice Team Results

4th NYU (2017-2018)