Divya Sheth (NYU)

Novice Team Results

3rd Swarthmore Novice (2007-2008)

Novice Speaker Results

6th Swarthmore Novice (2007-2008)