Zach Bakal (Yale) and Shomik Ghosh (Harvard)

Varsity Team Results

7th Brandeis IV (2013-2014)