Sammy Floyd (Smith) and Elina Nektalova (Smith)

Novice Team Results

5th Fordham (APDA Meeting) (2010-2011)