Kat Hyland (Fordham) and Alex Kreilein (Fordham)

Varsity Team Results

6th University of Chicago (2004-2005)