Brad Burns (Brandeis) and Elizabeth Heise (Smith)

Varsity Team Results

7th University of Albany (2012-2013)