Dhruva Bhat (Harvard) and Danny Debois (Harvard)

Varsity Team Results

5th Brandeis IV (2014-2015)
12th Yale IV (2015-2016)
1st Yale IV (2016-2017)