Zoe Seaman-Grant (Bates) and Matt Davis (Bates)

Varsity Team Results

3rd Yale IV (2016-2017)
2nd Brandeis IV (2016-2017)