Shouri Gottiparthi (University of North Carolina) and Adi Ram (University of Chicago)

Varsity Team Results

14th Stanford (2017-2018)