Pallavi Gulati (University of North Carolina) and Harry Elliott (Stanford)

Varsity Team Results

1st University of Chicago (2015-2016)