Charlotte Massey (Middlebury) and Kieran Parikh (Middlebury)

Novice Team Results

6th University of Chicago (2015-2016)