Jaewan Park (Vassar) and Tabraiz Lodhi (Vassar)

Novice Team Results

5th Yale IV (2016-2017)