Dan Lahav (Tel Aviv) and Ayal Hayut-man (Tel Aviv)

Varsity Team Results

9th Mexico Worlds IV (2017-2018)