Josh Neudorf (University of Chicago) and Akshay Srinivasan (Swarthmore)